Databeskyttelseserklæring

Privacy

Strukton respekterer din ret til privatlivets fred, når du besøger vores websted. For at kunne udføre aktiviteterne på vores websted er det sommetider nødvendigt at behandle personoplysninger fra dig. Det gør vi altid med den største omhu og i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

Indledning

Denne databeskyttelseserklæring er udarbejdet for Strukton A/S (herefter kaldet Strukton eller “vi”). Vi har sæde på adressen Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge i Danmark. Denne databeskyttelseserklæring gælder for alle ovennævnte entiteter. Hver entitet er selv ansvarlig for den behandling af oplysninger, som er beskrevet i denne erklæring, medmindre andet fremgår af denne erklæring. De enkelte entiteter har ikke adgang til hinandens oplysninger.

Strukton respekterer din ret til privatlivets fred, når du besøger vores websted. For at kunne udføre aktiviteterne på vores websted er det sommetider nødvendigt at behandle personoplysninger fra dig. Det gør vi altid med den største omhu og i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

Denne databeskyttelseserklæring gælder for behandlingen af alle oplysninger, som Strukton indsamler, når du besøger vores websted, eller som du selv afgiver eller uploader på vores websted. I denne databeskyttelseserklæring forklarer vi, hvilke oplysninger vi behandler, til hvilke formål vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har.

Databeskyttelseserklæringen kan blive ændret fra tid til anden. Du vil blive underrettet om eventuelle ændringer, før de træder i kraft.

Behandlede oplysninger, behandlingens formål og retsgrundlag

Ved personoplysninger forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, som kan identificeres enten direkte eller indirekte. De oplysninger, vi indsamler, når du besøger vores websted, eller som du selv afgiver eller uploader på vores websted, bruger vi til de formål og på baggrund af det retsgrundlag, som er beskrevet nedenfor.

Besøg på vores websted

Når du besøger vores websted, behandler vi, enten selvstændigt eller i fællesskab, bl.a. din IP-adresse og oplysninger om dine aktiviteter på vores websted, herunder din klikadfærd, internetbrowser og enhedstype. Det gør vi bl.a. ved hjælp af cookies. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan cookies fungerer, hvilke formål vi anvender cookies til, og hvordan du kan trække dit samtykke til de lagrede cookies tilbage, under “Cookies“. Ovennævnte oplysninger bruger vi til at:

  • analysere, hvordan de besøgende bruger dette websted
  • tilpasse indholdet på dette websted samt annoncer på dette websted, i sociale medier eller på tredjepartswebsteder efter dine interesser (profilering). Vi sammenkobler ikke disse oplysninger med dit navn, din adresse, din e-mailadresse eller lignende oplysninger, vi måtte have om dig.

Tredjeparter

Til ovennævnte formål benytter vi hjælpeydelser eller supplerende ydelser fra tredjeparter, f.eks. IT-leverandører og leverandører af rekrutteringssystemer. Med de virksomheder, som behandler dine oplysninger på vores vegne, indgår vi en databehandleraftale, som forpligter dem til at beskytte dine personoplysninger i tilstrækkelig grad og til kun at behandle dine personoplysninger i henhold til vores anvisninger. Strukton er fortsat ansvarlig for behandlingen. Strukton videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke. Strukton sælger ikke dine oplysninger til tredjeparter til markedsføringsaktiviteter, salgsaktiviteter eller andre erhvervsmæssige aktiviteter.

Sikkerhed

Strukton varetager behandlingen af dine oplysninger med den største omhu. Vi træffer løbende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre dine personoplysninger mod misbrug, tab, uautoriseret brug, uønsket offentliggørelse og uautoriserede ændringer. Dette sker bl.a. ved hjælp af IT-beskyttelsespolitikken og ved brug af beskyttet opbevaring og sikrede forbindelser. Disse foranstaltninger er i overensstemmelse med de gældende lovkrav og retningslinjer.

Dine rettigheder

Ved at rette henvendelse til os (se afsnittet “Kontakt”) kan du gøre brug af de rettigheder, du har i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder (A) ret til indsigt i dine oplysninger, (B) ret til berigtigelse af dine oplysninger, (C) ret til at få slettet dine oplysninger, (D) ret til begrænsning af behandlingen af dine oplysninger, (E) ret til dataportabilitet og (F) ret til at gøre indsigelse mod en behandling.

(A) Ret til indsigt
Du har ret til at spørge os, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger i form af en kopi.

(B) Ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er urigtige eller ufuldstændige. På din anmodning retter vi urigtige personoplysninger og gør ufuldstændige personoplysninger fuldstændige.

(C) Ret til sletning
Du har ret til at få slettet dine personoplysninger. Det vil sige, at vi sletter de oplysninger, vi har om dig. Du kan dog kun få slettet dine personoplysninger, hvis en af de betingelser, som fremgår af artikel 17 i databeskyttelsesforordningen (GDPR), er opfyldt, f.eks. hvis det oprindelige formål med behandlingen af dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller hvis behandlingen af dine oplysninger er ulovlig.

(D) Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det indebærer, at vi indstiller behandlingen af dine oplysninger i en begrænset periode. Det kan f.eks. være i en situation, hvor rigtigheden af dine personoplysninger drages i tvivl, og hvor vi har brug for tid til at afklare, om oplysningerne er rigtige eller urigtige. Denne ret betyder ikke, at vi ikke fortsat har ret til at opbevare dine personoplysninger. Vi giver dig besked, når begrænsningen ophæves.

(E) Ret til dataportabilitet
Din ret til dataportabilitet betyder, at du har ret til at bede os om, hvis det er teknisk muligt, at fremskaffe dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og transmittere dem til en anden dataansvarlig. På din anmodning, og hvis det er teknisk muligt, transmitterer vi herefter dine personoplysninger direkte til den anden dataansvarlige.

(F) Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det vil sige, at du har ret til at bedes os om at stoppe med at behandle dine personoplysninger. Dette gælder kun, hvis behandlingen sker på baggrund af “legitime interesser” (se afsnittet “Behandlede oplysninger, behandlingens formål og retsgrundlag”). Hvis du gør brug af denne ret, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til de pågældende formål.

Tilbagetrækning af samtykke

Derudover har du ret til at trække et eventuelt samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage. Det kan f.eks. være, hvis du har givet os tilladelse til at opbevare dine oplysninger i forbindelse med en jobansøgning i længere tid, og du senere ønsker at trække dette samtykke tilbage. I så fald kan du rette henvendelse til os (se afsnittet “Kontakt”). Yderligere oplysninger om tilbagetrækning af dit samtykke til cookies og lignende teknologier, som vi bruger, når du besøger vores websted, kan findes under “Cookies“.

Spørgsmål, kommentarer eller klager

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne databeskyttelseserklæring, er du velkommen til at rette henvendelse til os (se afsnittet “Kontakt”). Hvis dit problem ikke bliver løst tilfredsstillende, har du ret til at indsende en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i Danmark er Datatilsynet. Du kan indsende din klage via dette link: https://www.datatilsynet.dk/media/7766/klage-til-datatilsynet.pdf

Kontakt

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne databeskyttelseserklæring, kan du skrive til os på info@strukton.dk.

Hvis du ønsker at henvende dig til databeskyttelsesrådgiveren i den pågældende entitet, kan du finde kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiverne i alle entiteter på denne side.

For at vi kan være sikre på, at anmodningen om at gøre brug af dine rettigheder kommer fra dig, kan vi bede dig om at fremsende supplerende oplysninger til bekræftelse af din identitet. Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt, men du vil modtage vores første svar senest efter fire uger.