Miljø

Øget bevidsthed og krav indenfor miljøområdet er konstant stigende, og Strukton Rail arbejder aktivt med at forbedre miljøhensynene indenfor jernbanebranchen.

Vores virksomhed skal være miljømæssig og økonomisk bæredygtig, og vi prioriterer derfor kvalitet, miljø og sikkerhed højt.

Selvom jernbanesektoren danner grundlag for miljøvenlig og bæredygtig transport, så er vores arbejde stadig i høj grad afhængig af fossile brændstoffer, hvilket anses for at være et af Strukton Rails største miljømæssige fokusområder. Strukton Rail arbejder derfor på at reducere brugen af disse og styre virksomheden i retning af mere miljøvenlige arbejdsmetoder.

Et vigtigt mål med vores miljøarbejde er derfor at mindske miljøbelastningen ved dels at følge eksisterende lovgivning og kundens behov, men også gennem planlægning og adfærdsændring og ved at omfavne nye teknologier, når det er muligt.Miljøarbejdet indebærer, at vi hele tiden skal være opmærksomme på, hvordan vi arbejder. Vi ser blandt andet kontinuerligt på kemikalie- og affaldshåndteringen, såvel som indkøbsrutinerne.

Alle Strukton Rails kunder har sine egne specifikke miljøkrav til de forskellige projekter og gennem en kontinuerlig kommunikation med kundens repræsentanter, kan vi garantere, at kravene vil blive opfyldt indenfor en god margin. Vi ønsker at samarbejde med kunden om spørgsmål, der vedrører begge parter. Eksempler på sådanne spørgsmål kan fx. være problemer med leverede produkter, som på en eller anden måde ikke opfylder de krav, vi eller kunden stiller udfra et miljø- eller kvalitetssynspunkt.

Korrekt miljøarbejde er enhver medarbejders ansvar.

Miljøpolitik

Strukton Rail respekterer naturen og det miljø, vi udfører vores arbejde i, og vi vil opfylde vores miljømæssige forpligtelser til ikke at påvirke det omgivende samfund og miljø negativt.

Vi skal skabe et overblik over de maskiner og materialers miljøbelastning, vi påvirker omgivelserne og medarbejdere med, i forbindelse med vores arbejde.

I forbindelse med nyanskaffelser, køb/leasing af maskiner og materialer, vil vi sikre, at maskinernes miljøpåvirkning også indgår som en beslutningsparameter sammen med  pris og arbejdsmiljø.

Sammen med kunden og andre interessenter bidrage til den grønne omstilling og minimere den eventuelle påvirkning vores virksomhed har på miljøet.

Vi vil leve op til de gældende love, konventioner og miljøstandarder.

Vi skal genanvende materialer i så stort omfang som muligt i den daglige produktion.

Mindske miljøbelastningen gennem forøgelse af hver enkelt medarbejders viden og kendskab til Strukton Rails anvendelse af kemikalier og produkter.

Ved at sætte os nogle proaktive mål for miljøpolitikken, vil vi sikre os, at vores miljøledelse udvikler sig i en positiv retning.

Struktons samlede virksomhedsledelsessystem, der omfatter alle processer i virksomheden, sikrer at alle aktiviteter understøtter en proaktiv miljøpolitik.